Integritetspolicy

1. INLEDNING

Din integritet är viktig för oss och oavsett om vi behandlar dina uppgifter i egenskap av företagskund, leverantör eller privatperson så vill vi skydda din integritet. I denna integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy på vår hemsida: www.anecta.se.
Vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om vår behandling:
info@anecta.se

2. VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Anecta AB, org. nr. 556939-0692, är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

3. HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vår behandling av dina personuppgifter kan variera beroende på vilken kontakt vi har haft med dig. Vi har gjort en sammanställning över vår personuppgiftsbehandling nedan.

3.1 VÅRA UPPDRAG

Anecta är rådgivare inom företagstransaktioner. Våra kunder anlitar oss för att bland annat hitta potentiella köpare och skapa en konkurrensutsatt säljprocess. Våra kunder kan också anlita oss för sök- och köpuppdrag och värderingsuppdrag. När vi utför våra uppdrag kan vi behandla personuppgifter som relaterar till kontaktpersoner hos våra kunder eller andra personer som vi behöver kontakta i samband med ett uppdrag, exempelvis vår kunds motpart eller dess motpartsombud.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Kommunikation med kunden om våra tjänster och ingående av uppdragsavtal i samband med att kunden anlitar oss som rådgivare.
 • Administration kring fakturering och betalning relaterat till våra tjänster.
 • Kommunikation med vår kunds motpart, motpartsombud eller andra berörda aktörer för att kunna genomföra uppdraget, exempelvis när vi förmedlar kontakter mellan köpare och säljare.
 • Upprättande av avtalsdokument, genomförande av riskbedömningar och annan kontroll som krävs för utförandet av uppdraget.

Laglig grund

 • Vårt och vår kunds berättigade intresse av att kunna dokumentera, utvärdera och administrera information som är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden enligt uppdragsavtalet på ett effektivt och korrekt sätt.

Lagringstid

 • Vi sparar personuppgifterna fram till den tidpunkt som inträffar sist av (1) utgången av vårt avtal eller (2) utgången av företagets reklamationsrätt enligt våra avtal (eller lag om tillämpligt).

 

3.2 MARKNADSFÖRING

Du kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev om du vill få information om våra tjänster och andra spännande nyheter. Vi kan också registrera dig till våra utskick om du har uttryckt intresse för vår verksamhet, t.ex. använt våra tjänster, deltagit på något av våra seminarier, varit i kontakt med oss eller om vi tror att våra tjänster är av intresse för dig. För att kunna skicka marknadsföring till dig behöver vi behandla dina personuppgifter.
Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår marknadsföring. Det kan du göra direkt i våra utskick genom vår avregistreringslänk eller genom att kontakta oss (du hittar våra kontaktuppgifter längst upp i dokumentet).

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Direktmarknadsföring via e-post eller i andra digitala kanaler (t.ex. i sociala medier).
 • Marknadsföring från våra samarbetspartners via e-post.

Laglig grund

 • Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter och tjänster.

Lagringstid

 • Det som inträffar först av (1) att du invänder mot vår marknadsföring eller (2) 2 år från din senaste aktivitet. Med aktivitet avses att ert företag har anlitat våra tjänster, att du deltagit på något av våra seminarier, kontaktat oss eller annars uttryckt intresse för våra tjänster.

 

3.3 SEMINARIUM OCH EVENT

För oss är det viktigt att alltid hålla oss uppdaterade om de senaste nyheterna relaterat till företagstransaktioner. Denna kunskap vill vi såklart dela med oss av och anordnar därför seminarium som våra kunder har möjlighet att delta på. Vi kan också anordna event och nätverksträffar där du får möjlighet att träffa andra intressanta företag och personer från näringslivet. För att kunna genomföra seminariet eller eventet behöver vi behandla personuppgifter om deltagare.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Registrera och administrera deltagande på seminariet/eventet.
 • Kommunikation med deltagare innan och under utbildningen gällande frågor som rör detta.
 • Följa upp genomfört seminarium eller event för att utvärdera i utvecklingssyfte inför kommande seminarium eller event.

Mottagare av personuppgifter

 • Vi kan lämna ut deltagarlistor till externa föreläsare eller andra företag som vi anordnar seminariet eller eventet med.

Laglig grund

 • Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna administrera och genomföra ett seminarium eller event.

Laglig grund för särskilda kategorier

 • Under ett seminarium eller event kan vi bjuda på mat eller annat tilltugg. För att säkerställa att vi kan tillgodose våra deltagares behov behöver vi få information om eventuell specialkost. Dessa uppgifter behandlar vi baserat på ditt föregående samtycke.
  Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Om du inte lämnar godkänner att vi behandlar uppgifter om specialkost kommer vi inte att kunna erbjuda dig mat eller tilltugg under seminariet eller eventet.

Lagringstid

 • Senast 60 dagar efter genomfört seminarium eller event.

 

3.4 LEVERANTÖRSKONTAKTER

När vi köper in tjänster eller produkter från våra leverantörer kommer vi att behandla personuppgifter om våra leverantörers kontaktpersoner. Detta gör vi för att kunna upprätthålla en bra affärsrelation och för att uppfylla åtaganden i relevant leverantörsavtal.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Kommunikation med företagsrepresentanter rörande beställning och åtaganden enligt det avtal som vi ingått med företaget.
 • Annan kommunikation avseende vår affärsrelation.

Laglig grund

 • Vårt berättigade intresse av att kunna använda personuppgifter för att upprätthålla en bra affärsrelation och uppfylla våra åtaganden i relevant leverantörsavtal.

Lagringstid

 • Den tidpunkt som inträffar sist av (1) utgången av vårt avtal eller (2) utgången att vår reklamationsrätt enligt avtal (eller lag om tillämpligt).

3.5 UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA VÅR VERKSAMHET

För att kunna se till att vi ligger i framkant vad gäller våra erbjudanden kan vi använda personuppgifter för att ta fram statistik och liknande underlag i syfte att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Ta fram rapporter och statistik för uppföljning, administration, planering och utvärdering av vår verksamhet.
 • För att kunna göra kundundersökningar.

Laglig grund

 • Vårt berättigade intresse av att kunna använda personuppgifter för att utveckla, förbättra och effektivisera vår verksamhet.

Lagringstid

 • För detta ändamål är det svårt för oss att på förhand ange hur länge dina personuppgifter kommer sparas. Vi har istället infört rutiner för att löpande kontrollera om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga för detta ändamål. Personuppgifter som vi inte har använt under de senaste 3 åren kommer vi att ta bort eftersom vi då inte längre bedömer att dina personuppgifter är nödvändiga.

 

3.6 RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER OCH TILLSYNSÄRENDEN

Vissa personuppgifter kommer vi att behöva behandla för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Det kan röra krav i bokföringslagen, skatterättslig lagstiftning eller penningtvättslagen eller krav på att lämna ut uppgifter i händelse av ett tillsynsärende.

Behandlingar som utförs för ändamålet
• Nödvändig hantering för uppfyllande av våra rättsliga skyldigheter enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, skatterättsliga regler eller penningtvättslagen eller behandling som är nödvändig i samband med ett tillsynsärende).

Mottagare av personuppgifter

 • Vi kan lämna ut dina personuppgifter till berörda motparter, ombud, myndigheter eller domstolar.

Laglig grund

 • Rättslig förpliktelse.

Lagringstid

 • Under den tid som är nödvändig för att uppfylla den relevanta rättsliga förpliktelsen eller i enlighet med gällande lagkrav. Exempelvis finns krav i bokföringslagen att vi måste lagra viss information om den relevanta transaktionen i 7 år.

 

3.7 SÄKERHETSARBETE OCH FÖR ATT FÖRHINDRA MISSBRUK ELLER FÖREBYGGA, FÖRHINDRA OCH UTREDA BROTT

Vi jobbar aktivt med säkerheten på vårt företag – både för att se till att vi kan skydda dina personuppgifter och för att kunna se till att vi har nödvändig information för att kunna förhindra missbruk eller förebygga, förhindra och utreda brott.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • För att kunna förhindra och utreda eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
 • Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller de avtal som ingåtts med våra
 • För att kunna skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Laglig grund

 • Vårt berättigade intresse av att kunna ha ett systematiskt säkerhetsarbete och för att förhindra missbruk eller förebygga, förhindra och utreda brott.

Lagringstid

 • Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter. Om vi misstänker missbruk av en tjänst eller om vi upptäcker att ett brott har begåtts kommer vi att spara uppgifterna under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara våra (eller tredje parts) rättsliga anspråk. Läs mer under punkt 3.8 (Tvister).

3.8 TVISTER

Om det mot förmodan skulle uppstå tvister relaterat till våra tjänster kan vi behöva behandla de personuppgifter som krävs för att kunna hantera den relevanta tvisten.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi behandlar de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna hantera en tvist, t.ex. ett rättsligt anspråk relaterat till vårt uppdragsavtal.

Mottagare av personuppgifter

 • Vi kan lämna ut dina personuppgifter till berörda motparter, ombud, myndigheter eller domstolar.

Laglig grund

 • Vårt berättigade intresse av att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk alternativt rättslig förpliktelse om vi är skyldiga enligt gällande lagstiftning att lämna ut dina personuppgifter, t.ex. när det rör sig om förfrågningar eller förelägganden från domstolar.

Lagringstid

 • Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter. Om vi misstänker missbruk av en tjänst eller om vi upptäcker att ett brott har begåtts kommer vi att spara uppgifterna under den tid som är
  nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara våra (eller tredje parts) rättsliga anspråk.

 

4. HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.
Se specifika lagringstider ovan i förhållande till respektive ändamål.

5. HUR VI DELAR DINA UPPGIFTER

För att uppfylla våra ändamål kan vi använda andra företag som hjälper oss med vår behandling. Det kan röra sig om personuppgiftsbiträden och företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Se även specifika mottagare av personuppgifter som har angetts under punkt 3 ovan.

Personuppgiftsbiträden

 • Tjänsteleverantörer

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till olika tjänsteleverantörer som levererar olika tjänster såsom analysverktyg för vår marknadsföring, verktyg för utvärdering av seminarium eller event eller IT-konsulter för service och utveckling av våra system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. I dessa fall ingår vi personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer detta och avtalen reglerar även konfidentialitet och säkerhet för dina personuppgifter.

Självständigt personuppgiftsansvariga

 • Potentiella köpare och säljare

Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning. Vår lagliga grund för denna behandling är vårt berättigade intresse av att kunna genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

6. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL ETT LAND UTANFÖR EU/EES

Ibland kan vi vara tvungna att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. Detta kan vara när vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag, t.ex. en tjänsteleverantör som ingår i en internationell koncern. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns tillräckliga garantier för att dina personuppgifter hanteras på ett bra sätt.

För att skydda dina personuppgifter när vi överför dem kommer vi därför antingen ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller kontrollera
att EU-kommissionen har fattat ett beslut om att mottagarlandet uppfyller en adekvat skyddsnivå. Du kan få en kopia på skyddsåtgärderna genom att kontakta oss.

7. DINA RÄTTIGHETER

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem. Notera att alla rättigheter gäller personuppgifter som är kopplade till dig som individ och inte till det företag som du representerar. Exempelvis är uppgifter om ett företag inte en personuppgift och omfattas därmed inte av dina rättigheter.

Din rätt till tillgång

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Din rätt till rättelse

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas.

Din rätt till radering och begränsning

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring)

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med det svar du fått när du kontaktat oss eller anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur utövar jag mina rättigheter?

Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på info@anecta.se