Ibland har bolag som nu går med vinst tidigare gjort stora förluster och det finns skattemässiga förlustavdrag som inte har utnyttjas. Har dessa ett värde som ska läggas till köpeskillingen vid ett förvärv? Hur ska detta värdet beräknas? Vad är praxis?

Huvuddragen i det mycket komplicerade regelverket är att när en ägarförändring skett, inträder en beloppsspärr och en koncernbidragsspärr. Beloppsspärren innebär att underskottsavdrag som överstiger 200 % av utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet i förlustbolaget inte får utnyttjas. Den överstigande delen av underskotten ”dör”. Koncernbidragsspärren innebär att koncernbidrag inte kan lämnas till köpta förlustbolag under det år ägarförändringen skedde och de följande fem åren.

Om Du får ett erbjudande om att köpa ett företag med förlustavdrag, tänk bl. a. på följande:

  • Hur mycket underskottsavdrag finns egentligen i bolaget? Du måste övertyga Dig om att gjorda deklarationer och bokföring inte innehåller väsentliga fel.
  • För att minska riskerna i affären är det vanligt att köparen betalar ett fast pris för bolaget plus tilläggsköpeskilling för underskottsavdragen när de faktiskt godkänts. Avgörande för värdet kommer också att vara den skattesats som gäller när de faktiskt utnyttjas.
  • Ska man betala en fast summa för förlustavdrag som kommer att utnyttjas i framtiden kommer nuvärdet att diskonteras och med riskbedömning bli väsentligt lägre än det samlade beloppet.
  • Om det är årets förlust som säljs, bör priset bli högre än för gamla förluster. Vanligen kan då förlusten utnyttjas mot koncernbidrag året efter förvärvet.
  • Hur mycket underskottsavdrag blir kvar i förlustbolaget med hänsyn till beloppsspärren? Ta hänsyn till fast köpeskilling plus tilläggsköpeskilling!